Het Data Safe House

Nieuwe energie-infrastructuur mogelijk maken

Het Data Safe House is een veilige, betrouwbare en onafhankelijke omgeving waarin informatie over energieverduurzamingsprojecten wordt verzameld, met als doel vroegtijdig inzicht te geven in de noodzaak van nieuwe energie infrastructuur. Efficiënt, omdat vanuit één bron (het Data Safe House) informatie meerdere keren voor verschillende studies en datavragen kan worden ingezet!

Waarom een Data Safe House?

De urgentie is heel duidelijk voelbaar want de energienetten worden steeds voller, er is netcongestie en er wordt steeds vaker, ook door verschillende datavragers zoals PBL, RVO en TNO, gevraagd naar de verduurzamingsplannen van industriepartijen.

Door het samenbrengen en het valideren van informatie over de toekomstige vraag naar en aanbod van energiedragers helpt het Landelijk Data Safe House om tijdig knelpunten in de energie-infrastructuur te lokaliseren, het juiste infrastructuur-investeringsbesluit te nemen en de investeringen te onderbouwen. Daarmee versnelt het Data Safe House de energietransitie.

Het is een nauwe samenwerking tussen netbeheer en industrie, alle partijen hebben er baat bij om samen duurzame groei te kunnen realiseren om de concurrentie positie van Nederland te behouden. Door het tijdig en eenduidig delen van informatie vergroten we de zekerheid van het tijdig beschikbaar komen van de gewenste energie infrastructuur.

Data Safe House brengt informatie over vraag en aanbod van energie-infrastructuur bij elkaar

Een goed zicht op de hele keten van vraag naar en het aanbod van energiedragers is nodig om de infrastructuurbehoefte te kunnen bepalen en hierop te sturen. Industrie investeert pas als er zekerheid is over infrastructuur en netbeheerders leggen pas infrastructuur aan als er zekerheid is over de vraag naar (of aanbod van) energiedragers. Deze wisselwerking vraagt om goede, betrouwbare en tijdige data die bedrijven en netbeheerders nuttige informatie kan verschaffen. Een Data Safe House is een afsprakenstelsel dat een veilige en vertrouwelijke omgeving biedt om deze data vanuit de industrie te ontsluiten naar netbeheerders en aan netbeheerders om terugkoppeling te geven over hun investeringsbeslissingen.

De bouwblokken van het Data Safe House

De bouwblokken van het Data Safe House bestaan uit participatie, data-uitsisseling, een datasafehouse manager en Governance

Werking Data Safe House

Er is een beveiligde omgeving waarvoor per cluster een Data Safe House manager verantwoordelijk is. De Cluster DSH manager organiseert de data uitwisseling op clusterniveau en zorgt dat de industriepartijen zelf inspraak hebben in het ontsluiten van de data voor verschillende doeleinden en studies. Het levert meer inzicht op voor netbeheerders om hun infrastructuurprojecten te plannen en te onderbouwen, waardoor er in een vroeg stadium meer zekerheid ontstaat over de realisatie van energie infrastructuur.

 De verduurzamingsplannen van de industrie worden in een uniform dataformat vastgelegd in een landelijk IT Platform en worden binnen ieder cluster op dezelfde wijze gevalideerd door de Data Safe House manager. Het Data Safe House is een afsprakenstelsel met een duidelijke organisatiestructuur en besturing en de processen worden door een externe partij geaudit.

Pilot in Rotterdam Moerdijk bewijst succes Data Safe House

Het Data Safe House is opgestart als pilot en operationeel sinds 2022. De pilot is succesvol: 15  industriepartijen en de netbeheerders uit het cluster zijn betrokken en enthousiast. Omdat de werking bewezen is en de participanten vertrouwen hebben in het Data Safe House kan de landelijke uitrol vlot gebeuren zodat industriepartijen en netbeheerders snel de voordelen kunnen benutten zoals verlaging van de administratieve inspanningen, het gemak om via één loket op een eenduidige manier via een IT platform informatie over verduurzamingsprojecten te delen en vroegtijdiger meer zekerheid voor investeringsbeslissingen.

Wat vraagt het van de industriepartijen?

Naast het efficiënt en veilig aanleveren en ontvangen van informatie over hun energieverduurzamingsprojecten worden industrie partijen en netbeheerders ook uitgenodigd om deel te nemen in de cluster databoard, waar wordt besloten of dataverzoeken worden ingewilligd. De cluster databoard komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is voornemens een subsidie te verstrekken tot eind 2025 voor het opstarten en de uitvoering van het Data Safe House.

Daarna zullen de kosten (deels) worden gedragen door netbeheerders en industriepartijen.

Samenwerking sleutel tot succes 

Alleen samen maken we deze transitie mogelijk. Daarom werken in het Data Safe House alle betrokken partijen samen – industrie, netbeheerders, clusters en Data Safe Housemanagers.

Industriepartij aan het woord
Marc Zwart, Shell, deelnemer in de Databoard
Mijn ervaring is dat er op veel – vaak onverwachte - momenten vraag is naar dit soort informatie. De vraag komt bij verschillende mensen binnen. Dit kost veel tijd en er komt geen eenduidig antwoord. Één aanspreekpunt en één platform zorgt voor consistentie van data.
In het Data Safe House zijn data actueel, worden regelmatig herzien (nu ongeveer één keer per jaar), dit scheelt heel veel werk. Als bedrijf weet je dat het vertrouwelijk is want het wordt gecontroleerd. Er zijn duidelijke afspraken over het delen van data.
Vroeger veranderde er niet zoveel op energiegebied. Nu, in de transitie, zijn de veranderingen groot. We hebben als bedrijf belang bij de infrastructuur. Als je er ineens achter komt dat de infrastructuur er niet is en je had het 5 jaar geleden al op moeten geven om op tijd te zijn, dan heb je een probleem!
Ook belangrijk: na de eerste keer invoeren (waar ondersteuning voor geboden wordt) is het een kwestie van bijwerken in het IT Platform. Dan kost het veel minder tijd.
Het Data Safe House biedt ons: gemak, consistentie, betrouwbaarheid en tijdsbesparing.

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.