Energie-infrastructuur

De industrie kan een belangrijke rol spelen in de aanpak van de congestieproblemen op het elektriciteitsnet. Om de schaarste op het elektriciteitsnet op te lossen, stelden netbeheerders, toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM), medeoverheden, het Rijk en marktpartijen het Actieprogramma Netcongestie (LAN) op. Samen kijken de partijen naar landelijke en regionale oplossingen voor netcongestie zodat meer bedrijven kunnen worden aangesloten.

Congestie

Als grootverbruikers op het elektriciteitsnet gezamenlijk en gelijktijdig meer stroom willen gebruiken of toevoegen dan het netwerk aankan, ontstaan er problemen met de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de stroomvoorziening. In dat geval moet de netbeheerder weigeren om extra stroom te leveren aan iedereen die op die locatie meer stroom wil gebruiken of toevoegen. Het netwerk is dan volledig belast en er ontstaat congestie. Dit betekent dat er een tekort aan transportcapaciteit is voor de aangesloten gebruikers in het congestiegebied.

Bekijk de congestiegebieden

Meer info over

Handelingspectief

Netcongestie is niet een typisch probleem voor industriële bedrijven, maar een deel van de oplossing zit wel bij deze energiegrootverbruikers.


Netcongestie is niet een typisch probleem voor industriële bedrijven, maar een deel van de oplossing zit wel bij deze energiegrootverbruikers. Als grote stroomverbruikers energiebesparende maatregelen nemen, zelf energie produceren of bijvoorbeeld energie opslaan maken ze ruimte vrij op het net. In veel gevallen beperkt netcongestie zich tot een aantal piekmomenten in de ochtend en avond. Bedrijven die hun stroomvraag tijdens deze pieken kunnen beperken, benutten het huidige aanbod beter en maken ruimte vrij voor nieuwkomers of voor hun eigen uitbreidingsplannen

Handreiking ontwikkeling slimme energiesystemen

Landelijk Actieprogramma Netcongestie

Het Landelijk Actieprogramma Netcongestie kijkt breed naar landelijke en regionale oplossingen voor netcongestie met als doel meer bedrijven te kunnen aansluiten.


Congestie vertraagt de transitie naar CO2-emissievrije productie en producten. Bedrijven willen graag processen en hun warmtevraag elektrificeren, maar kunnen niet altijd een aansluiting krijgen. Om de impasse te doorbreken, stelden netbeheerders, toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM), medeoverheden, het Rijk en marktpartijen gezamenlijk het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) op. Dit programma kijkt breed naar landelijke en regionale oplossingen voor netcongestie met als doel meer bedrijven te kunnen aansluiten.

Bekijk de site van het Landelijk Actieprogramma Netcongestie

 

Cluster Energie Strategieën 2024

Met de Cluster Energie Strategieën (CES) brengen industrie, netbeheerders en overheden de toekomstige vraag en aanbod aan duurzame energie voor een industriecluster in beeld.


De Nederlandse industrie verduurzaamt en vervangt steeds meer fossiele energiebronnen door duurzame alternatieven, zoals waterstof en elektriciteit. Dit vraagt een energie-infrastructuur die tijdig is aangepast aan de groeiende vraag van de industrie. Door middel van de Cluster Energie Strategieën (CES) brengen industrie, netbeheerders en overheden de toekomstige vraag en aanbod aan duurzame energie voor een industriecluster in beeld.

Urgentie wordt groter

De behoefte aan duurzame energie – voor onze industrie, maar ook sectoren als woningbouw en mobiliteit -groeit fors. De impact van deze ontwikkelingen op het energiesysteem is groot. Het huidige energiesysteem is daar nog niet klaar voor en dat gaat knellen: er is op steeds meer plekken in Nederland drukte op het elektriciteitsnet. De noodzaak om de vraag vanuit de industrie inzichtelijke te krijgen groeit, zodat energie-infrastructuur tijdig kan worden aangelegd.

Impact van de CES: versnellen door inzicht

De Cluster Energie Strategieën (CES) vormen de basis waarop industrie, bedrijven, netbeheerders, energie­producenten en overheden tijdig besluiten over deze noodzakelijke infrastructuur kunnen nemen. Projecten uit de CES worden vervolgens opgenomen in de investeringsplannen van netbeheerders. Daarnaast zijn projecten uit de CES kandidaat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). Projecten onder het MIEK krijgen onder andere extra prioriteit in de investeringsplannen (IP’s) van netbeheerders.

Daarnaast worden diverse versnellingsopties opgezet om MIEK-projecten versnellen, bijvoorbeeld bij de vergunningverlening of ruimtelijke inpassing. CES-projecten hebben ook direct invloed op systeemkeuzes van het toekomstig energiesysteem, bijvoorbeeld bij het bepalen van de optimale locatie van een aanlanding vanuit wind op zee. 

Iteratief proces

Halen van 2050-doelen vraagt om een iteratief proces met continue bijsturing. Daarnaast hangen transitiepaden van de industrie af van marktontwikkelingen & beleid en andersom. Ook vraagt continue voeding van IP’s van netbeheerders vraagt om meest actuele data. Daarom is een regulier CES proces ingesteld. Regionale clusters (Noord-Nederland, Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, Zeeland/West-Brabant en Chemelot) hebben al twee CES’en opgeleverd en starten in september 2023 met de derde iteratie. De verwachting is dat de CES 2024 in het tweede kwartaal wordt opgeleverd.

Data Safe House

Om het proces in de derde ronde te verbeteren zijn diverse verbeteringen doorgevoerd. Voor betere en efficiëntere uitwisseling van data zal bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van het nieuwe Data Safe House.

Meer informatie over het Data Safe House

CES per cluster

Meer weten over de meest recente CES’en? Ga direct door na de CES per grote industriecluster:

Provincie CES en Cluster 6 

Cluster 6 zal samen met de provincie en (regionale) netbeheerder per provincie een aangescherpte Cluster Energiestrategie (CES) opstellen per provincie. De behoefte naar energie- en grondstoffeninfrastructuur uit de provinciale CES’en dient vervolgens als input voor de provinciale meerjarenprogramma’s infrastructuur energie en klimaat (PMIEK’s).

Documenten en hulpmiddelen

Nationaal Plan Energiesysteem

Het NPE vormt een samenhangend en langjarig energiebeleid voor Nederland.


Een toekomstbestendig energiesysteem is een voorwaarde om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn. Het NPE vormt een samenhangend en langjarig energiebeleid voor Nederland. Samenhang in beleid en programma’s: samenhangende (beleids)keuzes voor een goede aansluiting van vraag en aanbod van energie (opwek en gebruik) op verschillende niveaus (van lokaal en regionaal tot nationaal).

NPE

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.